Villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Energilyftet AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.
Distansavtalslagen
Energilyftet följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Energilyftet AB om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Energilyftet.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Identifikation skall kunna uppvisas för Energilyftets personal varje gång kunden besöker träningsanläggningen. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Energilyftets personal.

4. Avtalstid och uppsägning
Energilyftet erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Medlemskapen utan bindningstid gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.
Vid bindningstid gäller samma villkor efter bindningens utgång(12 månader).
Vid uppsägning gäller 1 månads uppsägningstid.

Basic medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 499 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och nästkommande debitering blir den sista.
Basic medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Basic 12 mån medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 349 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har bindningstid på 12 månader.
Efter 12 månader fortsätter avtalet löpa månadsvis om inte medlemmen säger upp det. Vid uppsägning när bindningstiden är slut blir nästkommande betalning den sista.
Basic 12 mån medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Mini medlemskap
Uppsägning av Löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 399 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och nästkommande debitering blir den sista.
Detta medlemskap ger möjlighet till 2 pass/vecka.

Micro medlemskap
Uppsägning av Löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 299 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och nästkommande debitering blir den sista.
Detta medlemskap ger möjlighet till obegränsat antal cirkelpass samt 1 övrigt pass/vecka från Energilyftets utbud som finns under ”Styrkesalen”.

 

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.

5. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

6. Prisändringar
Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

7. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på Energilyftet har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och nästkommande debitering blir den sista.

9. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Energilyftet om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Energilyftet ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Energilyftet ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Energilyftet ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

11. Praktiska ändringar
Energilyftet AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Energilyftets hemsida.

12. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Energilyftet behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Energilyftet AB för överföring till denne.

14. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping
Energilyftet förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Energilyftets träningsanläggning. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.